5 —Regulamin

Regulamin Konkursu „Mikrogranty Medialabu”

1. Postanowienia ogólne i przedmiot Konkursu

 1. Konkurs „Mikrogranty Medialabu” (zwany dalej Konkursem) realizowany jest przez Katowice Miasto Ogrodów – Instytucję Kultury im. Krystyny Bochenek w Katowicach (KMO/Organizator).
 2. Celem Konkursu jest udzielenie wsparcia dla młodych ludzi eksperymentujących z medialnymi technologiami cyfrowymi, które mogą być wykorzystywane w ramach działań promujących kulturę uczestnictwa i otwartości w mediach cyfrowych.
 3. Mikrogranty Medialabu Katowice przeznaczone są dla projektów cyfrowych, których wykonawcami lub odbiorcami będą ludzie w wieku 16–24 lat. Ta grupa wiekowa pozbawiona jest często możliwości rozwoju oferowanych przez rynek czy profesjonalne organizacje. Celem programu jest więc dotarcie do nieco młodszych użytkowników i twórców technologii – danie im możliwości realizacji własnych projektów, uczenia się przez doświadczenie oraz włączenie ich w inne działania Medialabu.
 4. Do konkursu przyjmowane są inicjatywy o różnym charakterze – projekty artystyczne, edukacyjne, również działania eksperymentalne – np. aplikacje, usługi cyfrowe, warsztaty, badania, prace artystyczne, które realizowane będą w Katowicach lub/i tematycznie związane z Katowicami. Premiowane są przedsięwzięcia eksperymentalne o interdyscyplinarnym charakterze, promujące idee otwartości i współpracy lub angażujące lokalną społeczność.
 5. Zadaniem Uczestnika jest opracowanie koncepcji/scenariusza przedsięwzięcia wpisującego się w cel Konkursu opisanego w pełnej koncepcji Konkursu (Załącznik numer 2).
 6. Konkurs obejmuje jeden nabór trwający do dnia 30 kwietnia 2019 roku, zastrzegając jednocześnie, że w przypadku nie wyczerpania puli nagród, Organizator może podjąć decyzję o ogłoszeniu kolejnego naboru. W takim wypadku ogłoszenie zawierać będzie terminy zgłaszania, oceny i rozstrzygnięcia Konkursu.
 7. Łączna wartość nagród przewidzianych przez Organizatora wynosi 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych brutto z zastrzeżeniem, że w przypadku: gdy realizatorem Projektu jest osoba w wieku 16-24 lata, pula nagród wynosi 30 000 zł , a gdy realizatorem Projektu jest osoba w wieku powyżej 24 roku życia, pula nagród wynosi 20 000 zł. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany proporcji pomiędzy kategoriami.
 8. Organizator może nie przyznać żadnej nagrody i nie jest zobowiązany do wyczerpania puli nagród.

2. Uczestnicy Konkursu

 1. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych (lub zespoły osób), które nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie związanym z przedmiotem Konkursu.

3. Zasady udziału w Konkursie

 1. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do wypełnienia w terminie naboru wniosku zgłoszeniowego z opisem Projektu, udostępnionego online pod adresem www.mikrogranty.medialabkatowice.eu
 2. Wniosek może zostać zgłoszony do jednej z dwóch kategorii: realizatorem Projektu jest osoba w wieku 16–24 (rocznik od 1995 do 2003) i realizatorem Projektu jest osoba powyżej 24 roku życia (do rocznika 1994), a grupą docelową osoby w wieku 16–24.   
 3. Zgłoszone wnioski zostaną poddane ocenie przez czteroosobowy zespół ekspertów (dwóch specjalistów spoza Katowic i dwóch pracowników/współpracowników Organizatora) zgodnie z kryteriami wskazanymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 4. Organizator ma prawo zwrócenia się do Uczestnika o dodatkowe wyjaśnienia dotyczące Projektu.
 5. Podczas naboru Medialab organizuje otwarte spotkania konsultacyjne dla zainteresowanych.
 6. Organizator opublikuje wyniki Konkursu w terminie do 14 dni od zamknięcia naboru. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku dużej liczby uczestników, termin ten może zostać wydłużony o kolejne 7 dni.
 7. Organizator ogłosi całą listę rankingową wraz z ocenami.  
 8. Uczestnikom nie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od wyników Konkursu.
 9. Jeden uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie dwa Projekty.

4. Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Nagrodą w konkursie jest zawarcie przez Organizatora umowy z realizatorem Projektu i sfinansowanie jego działań dotyczących realizacji Projektu poprzez wypłatę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
 2. Maksymalna wysokość nagrody wynosi 4.000 (cztery tysiące) złotych brutto.
 3. Nagrody przyznawane będą według kolejności listy rankingowej (ilości punktów przyznanych przez zespół ekspertów), do wyczerpania puli nagród.
 4. Organizator zastrzega sobie przyznania dowolnej ilości nagród.
 5. Wszyscy uczestnicy Konkursu mają prawo do wsparcia merytorycznego ekspertów Medialabu przy realizacji Projektu.
 6. Organizator zawrze umowy ze wskazanymi w Projekcie osobami pod warunkiem dostarczenia w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu danych niezbędnych do zawarcia Umowy.
 7. Nie dostarczenie danych w terminie pozbawia Uczestnika prawa żądania zawarcia umowy lub też udzielenia mu nagrody w jakiekolwiek innej formie.
 8. Zasady i termin wypłaty wynagrodzenia zostaną ustalone w umowie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator wypłaci ustaloną część wynagrodzenia przed całościowym wykonaniem przedmiotu umowy.

5. Szczególne zasady dotyczące Projektów

 1. Uczestnik Konkursu z chwilą Zgłoszenia Projektu wyraża zgodę na publikację wyników obejmującą określenie Uczestnika oraz nazwę Projektu.
 2. Wyniki przeprowadzonego działania muszą zostać udostępnione na jednej z otwartych licencji (najlepiej Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0) https://creativecommons.org/licenses/ by/4.0/deed.pl), chyba że nie pozwala na to charakter danych (np. są to treści w domenie publicznej lub dane z serwisów społecznościowych udostępniane na innych zasadach).
 3. Uczestnik zachowuje prawo do wykorzystania wyników Projektu w dowolny sposób (naukowy, zarobkowy itp.).
 4. Organizatorowi przysługuje prawo pełnego dokumentowania realizacji Projektu (np. wykonywania zdjęć, video).

6. Postanowienia końcowe

 1. KMO ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym czasie.
 2. Wykładnia postanowień Regulaminu jest wyłącznym prawem KMO.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 marca 2019 roku.

Pełna wersja regulaminu wraz załącznikami